Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Evereth Publishing Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wał Miedzeszyński 414/11, 03-994 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorstw KRS nr 0000350152, NIP: 9522084377, REGON: 142097713. Kontakt w sprawie informacji dotyczących danych osobowych: Evereth Publishing Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wał Miedzeszyński 414/11, 03-994 Warszawa, adres e-mail: iodo@evereth.pl.
 2. Dane osobowe będą: przetwarzane w celu związanym z Pani/Pana udziałem w Konferencji w tym również w celu i zakresie niezbędnym do realizacji obsługi zapytań w formie wiadomości mailowych oraz przechowywane przez okres realizacji Umowy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postepowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO, oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności zgodnie z przepisami, na podstawie których przyznawane są punkty edukacyjne na podstawie art. 6 ust.1 pkt. c RODO, w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne na podstawie Pani /Pana zgody art.6 pkt. ust.1 pkt. a RODO. Administrator zastrzega jednak możliwość przechowywania Pani/Pana danych w celu prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Organizatorzy oraz inne podmioty współpracujące w charakterze wykonawców w związku z obsługą prowadzonej działalności w szczególności w zakresie usług księgowych, informatycznych, IT, konsultingowych, prawnych i audytowych.
 5. Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom w celach komercyjnych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych: okres trwania umowy, okres przedawnienia roszczeń i czynów karalnych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości, jeżeli ma to zastosowanie. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody do czasu jej cofnięcia.
 7. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych, ma prawo do:
 • bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,
 • dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,
 • poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,
 • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,
 • przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO,
 • w przypadku podstawy prawnej, o której mowa w pkt. 10 lit. d powyżej – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO, z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy na podstawie art.6 ust.1 lit. b RODO jest dobrowolne, ale niezbędne w procesie realizacji umowy. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości procesowania uczestnictwa, jak np. wystawienie i wydanie certyfikatu, czy innych dokumentów operacyjnych.
 2. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państw trzecich bez Pani/Pana zgody.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
Dołącz do nas

Razem z nami buduj przyszłość leczenia ran w Polsce

Zarejestruj się już teraz!

To top